COVID-19 ARAW-ARAW NA UPDATE: MGA ESTUDYANTE Marso 18 2020

Narito ang inyong update para sa Miyerkules, Marso 18.

Virtual Campus

Online at pag-aaral-sa-malayo na mga klase ay ipinapatupad na!  Hanapin ang lahat ng inyong kailangan sa bagong Virtual Campus website!  Dapat na makipagkomunikasyon ang mga guro sa mga estudyante sa pamamagitan ng Canvas, Zoom, o maging sa email at telepono. 

Paalala: Ang paggamit ng mga estudyante, mga guro at tauhan ay ipinagbabawal para sa lahat ng mga campus at ang Opisina ng Distrito

Manatili sa Bahay na Kautusan

Kung kayo ay nakatira sa San Mateo, San Francisco, Alameda, Santa Clara, Contra Costa, Santa Cruz, o Marin County, kayo ay isinasailalim sa legal na kautusan na manatili sa bahay.  Manatili sa bahay, maliban kapag gagawin ang mga mahahalagang gawain gaya ng pagkuha ng mga bilihin, pagkuha ng mga gamot, o magpunta sa doktor.

Ano ang magagawa ko?  Ano ang hindi ko pwedeng gawin?  Paano kung kailangan kong kumuha ng gamot o tingnan ang kalagayan ng isang miyembro ng pamilya?  Maaari ba akong maglakad-lakad?  Nakapagpaskil ang San Mateo County ng mga kasagutan sa mga ito at mas marami pa:
https://www.smcgov.org/shelter-place-faqs

Ano Ang Dapat Gawin Kung Iniisip Ninyong Kayo ay Nalantad Na

Tawagan ang inyong tagapagbigay pangangalaga sa kalusugan agad kung iniisip ninyong kayo ay nalantad na sa COVID-19 at nagkaroon ng lagnat at mga sintomas gaya ng ubo at hirap sa paghinga.

Kung kayo ay nakakaranas ng medikal o saykayatrikong emerhensiya, tumawag sa 911.

Bisitahin ang website na ito para makita kung kayo ay kwalipikado para sa libreng pagsusuri ng COVID-19.

Mapagkukunan ng Pagkain

Kung may kilala kayo na nangangailangan, mangyaring itukoy sila sa mga mapagkukunan ng pagkain dito:

Samaritan House

Second Harvest of Silicon Valley

Mas maraming impormasyon: Emergency.smccd.info