ANUNSIYO NG DISTRITO: Mga Mensahe mula sa Chancellor

Spring Semester ay Magiging Online

Ipagpapaliban ang mga Pagtatapos para sa Cañada College, College of San Mateo, at Skyline College

Matapos ang konsultasyon sa konseho ng mga tagapangala at mga pangulo ng kolehiyo, at sa kaliwanagan ng patuloy na pagabay na nagmumula sa lokal, estado, at pederal na mga opisyal ng kalusugan, si SMCCCD Interim Chancellor Mike Claire ay nag-anunsiyo ng sumusunod na mga desisyon kaugnay sa mga operasyon ng Distrito para sa natitirang panahon ng Spring 2020 Semester:

Spring 2020 Semester

  • Ang mga klase sa lahat ng tatlong Kolehiyo ay magpapatuloy ngayong Spring Semester sa isang online o malayong pag-aaral.
  • Harap-harapan na pagtuturo ay suspindido para sa natitirang panahon ng semestre.
  • Patuloy ang pagsubaybay namin sa mga patakaran mula sa Opisina ng Chancellor ng Estado na may kaugnayan sa mga larangan na may mga laboratoryo na kailangan ng personal o harap-harapan na kontak.  Nakikipagtulungan kami sa Akademikong Senado at mga guro sa nasabing mga larangan hanggang maging pinal ang mga patakaran ng Estado.

Pagtatapos at Ibang pang kaugnay na mga Kaganapan
May kalungkutan na kailangan naming ipagpaliban ang mga seremonya ng pagtatapos pati na ang lahat ng iba pang selebrasyon at pagdiriwang sa pagtatapos-ng-taon.  Kailangan na gawin natin ang ating parte na mapabagal ang pagkalat ng coronavirus at hindi makatotohanan na umasa na ang mga malaking pagtitipon ay mangyayari sa susunod na dalawang buwan.  Kami ay nakatuon na ipagdiwang ang mga magagandang nagawa ng aming mga magtatapos at itatakda ang mga kaganapang ito sa lalong madaling panahon.

Ang Pagpunta sa Campus ay Ipinagbabawal sa Buong Panahon ng Manatili-sa-Bahay ng Lokal at Estado na mga Kautusan
Ang pagpunta sa aming mga campus at Opisina ng Distrito ay mananatiling ipinagbabawal hanggang umiiral ang estado at lokal na mga kautusan na manatili-sa-bahay.

Summer 2020
Gagawa kami ng desisyon sa Abril kung papaanong mag-aaral ang mga estudyante para sa Summer 2020.

Mga Oras ng Spring Break
Sa susunod na linggo ay ang naka-iskedyul na Spring Break.  Kung kailangang kontakin ng mga estudyante ang Kolehiyo o tauhan ng Distrito, mayroon silang bagong mga oras ng trabaho na 8:00 am – 2:00pm. 

Martes, Marso 31 ay ang pagdiriwang ng César Chávez, kaya ang mga “opisina” ay sarado.

Impormasyon ng Distrito
COVID-19 Website
Hotline na Telepono: 650-574-6650